CJonline is een bedrijf welke producten uitsluitend online verkoopt via webwinkels zoals www.CJonline.nl
Ingeschreven bij de kvk onder nummer 14104346 en BTW registratie NL001839839B04


ALGEMENE VOORWAARDEN CJ ONLINE

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 14104346

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van CJ online;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen CJ online en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van CJ online;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door CJ online niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door CJ online is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door CJ online desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;

2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden CJ online niet;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat CJ online de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van CJ online en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;

3.3. Wederpartij en CJ online komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die door CJ online worden weergegeven zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld;

4.2. Bezorgkosten zijn beneden €50 niet inbegrepen in de prijs en bedragen tenminste €3,99. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk zijn geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is CJ online gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd;

5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

5.4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;

5.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is CJ online alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping CJ online op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;

6.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.cjonline.nl, www.irextender.nl, www.PAspeakers.nl en www.signaalversterker;

6.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan CJ online aanbiedt, dan draagt CJ online zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

6.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

6.6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door CJ online ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door CJ online ten gevolge van de annulering geleden schade;

6.7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen zoals bekabeling per aangeven strekkende per meter, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. In beginsel streeft CJ online ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging Algemene voorwaarden CJ online pagina 2 van 3

genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;

7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan;

7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit CJ online kan worden toegerekend; - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens CJ online tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - wederpartij CJ online niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;

7.5. Wederpartij dient de bij CJ online gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door CJ online opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. CJ online zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van CJ online op schadevergoeding.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. CJ online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

8.2. CJ online is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij CJ online;

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CJ online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CJ online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CJ online zijn verstrekt, heeft CJ online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;

8.4. CJ online maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies kunnen worden gebruikt om vast te stellen of vanuit een computer al eerder is ingelogd. De wederpartij stemt in met deze werkwijze.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. CJ online garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;

9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat CJ online in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren en dit binnen 24 uur te melden aan CJ online. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij;

9.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken;

9.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen;

9.5. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van CJ online op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van CJ online;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens CJ online (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

9.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door CJ online gegrond wordt bevonden, zal CJ online te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen;

9.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

9.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING De zaken worden voor de aflevering door CJ online gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door CJ online vastgesteld.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. CJ online is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van CJ online passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door CJ online aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in nakoming van deze overeenkomsten;

12.2. CJ online is in artikel 12 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt CJ online voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, onverminderd het recht van CJ online vergoeding van schade, gederfde winst en Algemene voorwaarden CJ online pagina 3 van 3

interest te vorderen;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. CJ online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CJ online of leidinggevende ondergeschikten;

13.2. CJ online evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;

13.3. CJ online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

13.4. Wederpartij dient CJ online altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van CJ online, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van CJ online kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door CJ online ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

14.2. Overmacht geeft CJ online het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 15. PERSOONSGEGEVENS

CJ online zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid;

Artikel 16. INSTALLATIE BIJ WEDERPARTIJ

Indien CJ online bij wederpartij een besteld artikel dient te installeren, worden de gemaakte werkuren en voorrijkosten in rekening gebracht. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van CJ online is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens CJ online moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CJ online is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en CJ online gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid


Retourneren van producten
Wilt u als consument graag een bestelling of een gedeelte daarvan retourneren, dan is dit mogelijk binnen de zichttermijn van 14 dagen conform het retourbeleid.

Retourbeleid
•Artikelen bevinden zich in originele en zover redelijkerwijs onbeschadigde verpakking.
•Het gaat niet om een product die om hygiënische redenen niet retour genomen kan worden, zoals koptelefoons en scheerapparaten. Alleen in ongeopende staat kunnen deze nog wel retour gestuurd worden.
•Het artikel is volledig en compleet zoals geleverd (ook bouten/schroevensets in gesloten plastic)
•Apparaten mogen geen schade en/of gebruikers sporen vertonen.
•Retouren dienen binnen 14 dagen na retourmelding op het retouradres ontvangen te zijn.
•Het aangeschafte artikel is geen maatwerk geleverd product (zoals een op lengte gemaakte audio of antennekabel)
•Artikelen met verzegelde verpakking dienen niet verwijdert en/of verbroken te zijn.
•Levering betreft een levering aan consument (geen zakelijke levering).

Retourmelden
Meld via telefoon of email dat u graag een bestelling wilt annuleren en vermeld daarbij het bestelnummer welk u terugvind op de factuur en in de orderbevestiging(email).

Retour sturen
Het is van belang dat het product zelf weer ingepakt wordt zodat deze vrij van beschadigingen blijft.
Gebruik altijd een omdoos of omverpakking, en plak dus geen verzendlabels en dergelijke op de verpakking van producten zelf!
Stuur het retourformulier mee in de verpakking of een eigen begeleidend schrijven.
Vermeld altijd naast het retouradres ook altijd de afzender op het pakket.

Retouradres

CJ online Retouren
Generaal Ritchiestraat 52
5981GC Panningen

Terugbetaling
Wanneer het product weer retour is ontvangen, mag u binnen 14 dagen het geld terug verwachten. Mocht dit onverhoopt niet zijn gebeurd, neem dan meteen contact met ons op via telefoonnummer 077 85 112 86 of service@cjonline.nl